VERENIGING HISTORISCH EILAND MARKEN

 

ANBI informatie

Naam: Vereniging Historisch Eiland Marken (h/o Marker Museum)

Sinds 16-02-2015 is het Marker Museum geregistreerd in het Museumregister.

 

RSIN/fiscaalnummer / Inschrijving Kamer van Koophandel:

RSIN/Fiscaalnummer ANBI: 006214216
Inschrijfnummer KvK: 40625230
Oprichtingsdatum: 07-09-1981
Statuten vastgesteld (wijziging): 12-04-2005
Aantal leden op 31-12-2023: 834
Informatie over ANBI: www.anbi.nl

 

Contactgegevens:

Bezoekadres: Kerkbuurt 44-47, 1156 BL Marken
Postadres: Kets 19, 1156 AT Marken
Email: secretariaat@markermuseum.nl / info@markermuseum.nl
Internet: www.markermuseum.nl

 

Doelstelling:

Het Marker Museum is de belangrijkste activiteit van de Vereniging Historisch Eiland Marken (VHEM) zoals is vastgesteld in artikel 2 van de statuten van de VHEM:
Het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal dat van belang is voor de geschiedenis van Marken in de ruimste zin en het behouden, beheren en toegankelijk maken van het erfgoed van Marken.

 

Organisatie:

De vereniging kent leden en vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging en de vrijwilligers ontvangen géén van allen voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten. Er zijn géén betaalde arbeidsplaatsen.

 

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

Cornelis Pieter Visser voorzitter
Jessica Kes secretaris
Cornelis Schouten penningmeester
Martinus Uithuisje Bestuurslid (onderhoud)
Jannetje Pereboom Bestuurslid (collectieregistratie)
Trijntje Uithuisje-Stoker Bestuurslid (collectieregistratie en vrijwilligers)
Trijntje Visser Bestuurslid (public relations)
Sijtje Springer-Kes Bestuurslid (collectieregistratie)

 

Beleidsplan:

De Vereniging Historisch Eiland Marken heeft voor der periode 2015 – 2020 een beleidsplan opgesteld. Onderstaand de hoofdlijnen van het beleidsplan.

 

 • Het inrichten en begeleiden van een museum dat betrekking heeft op de geschiedenis van Marken en de door de bevolking beoefende beroepen, in het bijzonder de visserij.
 • Het houden van vergaderingen.
 • Het organiseren van lezingen en het geven van voorlichting op het gebied van de geschiedenis van Marken.
 • Het verkrijgen en in goede staat houden van roerende goederen die betrekking hebben op de geschiedenis van Marken.
 • Het verzamelen en publiceren van gegevens over de geschiedenis van Marken.
 • Het geven van advies en zo nodig geldelijke steun om de hierboven vermelde doelen te bereiken.
 • Alle verdere wettige middelen die het doel van de Vereniging kunnen bevorderen.

 

Speerpunten voor de komende beleidsperiode

 

 • Digitaal vastleggen van werken op papier en boeken.
 • Website verder ontwikkelen.
 • Uitbreiding klimaatkamer met de zolder en restauratie zolder.
 • Mogelijkheid onderzoeken trouwlocatie.
 • Aanpassing tekst DVD presentatie.
 • Instructie vrijwilligers op gebied van brandveiligheid.
 • Opstellen ontruimingsplan en hulpverlening.
 • Opruimen en ordenen bestuurs- annex werkkamer / zolder.
 • Voltooiing digitalisering foto’s, ansichtkaarten, prenten etc.
 • Voltooiing registratie kleding en niet-textiele objecten.
 • Opstellen collectieplan.
 • Levens beschrijving publiceren Jan Moenis. Redactie samenstellen.
 • Redactie samenstellen Marker klederdracht boek.
 • Restant naambordjes aanbrengen.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2015:

Volledigheidshalve verwijzen wij naar de link “Jaarverslagen” op onze website. Op 16 februari 2015 ontvingen wij de bevestiging van de officiële registratie in het Museumregister. Voorwaar een hele prestatie van ons Registratieteam. Er moet echter nog aardig wat beschreven worden, want dit jaar zijn er veel klederdracht en spullen geschonken en ook moeten nog wat vaste objecten in het museum worden geregistreerd. Daarnaast komt er een geweldige hoeveelheid werk bij voor het registratieteam als gevolg van de schenking van het Paul Kuiper fotoarchief. Vele duizenden dia’s, negatieven, foto’s en anderszins moeten opgeslagen, geconserveerd en geregistreerd worden. Verder hebben wij in 2015 deelgenomen aan de Braderie in het Trefpunt te Marken en aan de Cultuurmarkt in het Weeshuis in Monnickendam. Ook op PR-gebied hebben wij ons uiterste best gedaan om meer bezoekers te trekken. In dit kader hebben wij op onze basisschool “De Rietlanden” voor groep zeven het “knikkerpoppen maken” project gedaan. Ook was er weer veel belangstelling van de diverse, voor ons zo belangrijke, handwerkclubs. Op 01-04-2015 opende ons museum haar deuren voor de tentoonstelling “Marker Handwerk”. Wij hebben in 2015 totaal 11.363 bezoekers ontvangen (102 meer dan vorig jaar). Er is in 2015 betrekkelijk weinig aangekocht, maar er zijn weer veel mooie objecten en klederdracht geschonken. Het jaarboek 2015, inmiddels voor de 7e keer uitgebracht is ditmaal dikker dan gewoonlijk. Dit komt omdat wij extra aandacht hebben besteed aan de watersnoodramp van 1916. Zestien Markers verloren hierbij het leven en het zal u dan ook niet verbazen, dat onze tentoonstelling van 2016 vrijwel geheel is gewijd aan deze catastrofe. Ook zijn wij nauw betrokken geweest bij de organisatie van activiteiten van de Stichting Herdenking Watersnoodramp Marken 1916.

 

Financiën:

De inkomsten van de VHEM bestaan uit contributies van de leden, toegangsgelden, legaten, giften en subsidies. Daarnaast levert de kleinschalige museumwinkel een kleine bijdrage aan de inkomsten van het museum. Voor de jaarrekeningen 2014 en 2015, alsmede de begroting voor 2016 verwijzen wij naar de bijlage opgenomen onder de link “ANBI” op onze website.

 

Aanvullende informatie:
Marker Museum jaarcijfers 2023 / Begroting 2024 (PDF)

Marker Museum Jaarcijfers 2022 | Toelichting 2022 |  Verlies- en Winstrekening 2022

Marker Museum Jaarcijfers 2021 (PDF) Toelichting 2021 (PDF)  Verlies- en Winstrekening 2021 (PDF)

Marker Museum Jaarcijfers 2020 (PDF) Toelichting 2020 (PDF)  Verlies- en Winstrekening 2020 (PDF)

Marker Museum Jaarcijfers 2019

Marker Museum Jaarcijfers 2018 (PDF)

Marker Museum Jaarcijfers 2017 (PDF)

Marker Museum Jaarcijfers 2016 (PDF)

Marker Museum Jaarcijfers 2015 (Excel)

Marker Museum Jaarcijfers 2014 (Excel)

Beleidsplan Marker Museum 2015 – 2020 (PDF)